Władze spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Gmina Miasto Lubartów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubartów Pana Krzysztofa Paśnika

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Repelewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Franciszek Piątkowski

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Danielak

Prezes Zarządu

Grzegorz Samojluk

Początki historii przedsiębiorstwa sięgają roku 1965, kiedy to 4 grudnia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lubartowie powołało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 1966 roku. W skład MPGK wchodziła odrębna jednostka organizacyjna – Zarząd Budynków Mieszkalnych, w 1969 r. przemianowany na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, którego zadaniem było planowanie inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz administrowanie nieruchomościami przejętymi, rozbudowanymi bądź wybudowanymi ze środków Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwo miało swoją siedzibę w Lubartowie przy ul. 25 Października 20 (obecnie ul. Legionów) i obejmowało zasięgiem działania obszar Miasta Lubartów.

Do głównych zadań MPGK należało rozwiązanie kwestii budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w rozrastającym się mieście. Pierwszą studnię głębinową wybudowano w 1965 r. przy ul. Nowodworskiej. Natomiast w 1975 r. rozpoczęto budowę kompleksu budynków Ujęcia Wody i hydroforni. Ponadto, przedmiotem kompetencji przedsiębiorstwa były także działania prowadzone w celu stworzenia i prowadzenia pralni, łaźni, targowiska, targowicy, parku i zieleni miejskiej. Dodatkowo, w zakres usług wchodziło: gazownictwo bezprzewodowe, oczyszczanie miasta, usługi pogrzebowe oraz utrzymanie szaletów miejskich.

 

Ciekawym świadectwem historycznym obrazującym zakres świadczonych usług i prowadzonych działalności jest spis zakładów wchodzących w skład MPGK z połowy lat sześćdziesiątych XX wieku: Wodociągi i Kanalizacja, Taksówka Bagażowa, Łaźnia, Pralnia, Oczyszczanie Miasta, Hotel Miejski, Rzeźnia i Targowica, Hale i Targowiska, Zieleń Miejska, Oświetlenie ulic, Studnia publiczna.

Z dniem 1 stycznia 1969 r. nastąpiło połączenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej z zachowaniem przez łączone jednostki pełnej odrębności finansowej dotyczącej rozliczania robót i usług.

Przedsiębiorstwo kilkukrotnie zmieniało nazwę i strukturę. Począwszy od zmiany w 1972 r. na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przez Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od 1973 r. obejmujące zakresem działania także gminy powiatu lubartowskiego, aż po zmianę w 1975 r. na: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubartowie. PGKiM w Lubartowie obejmowało swoim działaniem miasta: Lubartów, Kock i Ostrów Lubelski oraz gminy: Abramów, Borki, Firlej, Kamionka, Lubartów, Michów, Niemce, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów.

 

Lata po roku 1989 to okres reorganizacji struktury administracyjnej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju. W 1990 r. Rada Miejska wyłączyła ze struktury PGKiM 2 zakłady: ZUKiM w Kocku i ZUKiM w Ostrowie Lubelskim. Decyzją Rady Miejskiej z dniem 16 maja 1991 roku został utworzony Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubartowie, który już po 3 latach, tj. w 1994 r. przekształcony został w Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubartowie.

W roku 1997 wybudowana została oparta na fińskiej technologii BIOLAK mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zapewniająca redukcję zanieczyszczeń w ściekach do norm wymaganych przepisami prawa ochrony środowiska. W 2005 r. przeprowadzono modernizację Ujęcia Wody przy ul. Nowodworskiej. Wyłączono z eksploatacji przestarzałe układy technologiczne oraz wyeksploatowane pompy IIo i zbiorniki hydroforowe. Stację Uzdatniania Wody wyposażono w aeratory i 3 zestawy filtrów ciśnieniowych CULIGAN zapewniających redukcję zanieczyszczeń wody surowej do wartości normatywnych.

Znaczącą datą w historii przedsiębiorstwa był dzień 1 stycznia 2008 r., w którym nastąpiło przekształcenie zakładu budżetowego jakim był ZGK w spółkę prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy Miasta Lubartów, tj. w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Pomimo, zachodzących na przestrzeni lat, wielokrotnych zmian nazwy, struktury czy zasięgu działalności, niezmiennie nadrzędną działalnością prowadzoną przez przedsiębiorstwo pozostało ujmowanie i dostarczanie wody pitnej do mieszkańców oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków. Ponadto Spółka zajmuje się także: odbiorem i transportem nieczystości stałych i ciekłych, zarządzaniem składowiskiem odpadów komunalnych w Nowodworze, eksploatacją i budową nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zarządzaniem nieruchomościami, administrowaniem cmentarzem komunalnym w Lubartowie, utrzymaniem czystości i zieleni oraz badaniami laboratoryjnymi wody i ścieków.

 

Osiągnięcia

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016

to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Bisnode Polska. CWB przyznawany jest w oparciu o sprawozdania finansowe dla firm o wysokiej wiarygodności biznesowej oraz stabilnych finansowo. PGK Lubartów otrzymało Certyfikat Wiarygodności Biznesowej również w latach 2012,2013 oraz w 2015.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2015

to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Bisnode Polska potwierdzające najwyższą kondycję finansową firmy. Ocena wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywana przez specjalistów Bisnode Polska na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu International Payment Monitor, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych oraz największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych.

Lider Rozwoju Regionalnego 2016

to prestiżowy ogólnopolski program, który prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz redakcja Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej. Laureatami zostają firmy i miasta działające dla dobra lokalnej społeczności, skutecznie pozyskujące fundusze unijne na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców.
USŁUGI PGK - PLAKAT