• Laboratorium

PGK Laboratorium jest jednostką organizacyjną Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie i funkcjonuje jako dział w Spółce i jest podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

W ramach Systemu Zarządzania Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz Polskiego Centrum Akredytacji, jako jednostki udzielającej uznania.

PGK Zakres działalności laboratoryjnej obejmuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych wody i ścieków i analiz mikrobiologicznych wody, wykonywane wyłącznie w stałej siedzibie Laboratorium oraz pobieranie próbek ścieków, realizowane w miejscach wskazanych przez klienta. Prowadząc swoją działalność Laboratorium zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami profesjonalnej praktyki oraz do zagwarantowania wysokiej jakości świadczonych usług. Laboratorium dba o własną wiarygodność, mając poczucie odpowiedzialności za poziom wykonywanych prac, spełnia wymagania Klientów oraz przyczynia się do budowania wizerunku PGK Sp. z o.o. w Lubartowie.

W ramach utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium Kierownictwu i pracownikom Laboratorium wyznaczono następujące cele:

- zapewnienie najwyższego standardu badań przy zastosowaniu nowoczesnych, udokumentowanych, gwarantujących niezawodność oraz wydanie ważnego wyniku technik i metod badawczych,
- utrzymanie najwyższej jakości i wiarygodności świadczonych usług poprzez doskonalenie istniejących i wdrażanie nowych metod badawczych oraz sposobu obsługi klientów, pozwalających na ugruntowanie pozyskanego zaufania klientów,
- podnoszenie kwalifikacji personelu Laboratorium,
- zaspokajanie potrzeb Klienta, w tym spełnienie są wymagania obowiązujących przepisów prawa,
- zachowanie bezstronności prowadzonej działalności laboratoryjnej poprzez nieuleganie naciskom komercyjnym, finansowym ani żadnym innym oddziaływaniom zewnętrznym ani wewnętrznym, które mogłyby wpływać na ważność uzyskiwanych wyników,
- zachowanie poufności w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo,
- uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wybrane metody badawcze i pobierania próbek.

Wyznaczone sobie cele realizujemy poprzez:

- zapewnienie ważności wyników badań otrzymanych w określonych warunkach i przy zastosowaniu obowiązujących w Laboratorium norm i procedur badawczych,
- niezbędną dokładność wykonywanych pomiarów przy użyciu wyposażenia pomiarowego podlegającego stosownej kontroli metrologicznej i nadzorowi,
- uczestnictwo personelu w szkoleniach,
- monitorowanie ważności wyników, w tym uczestnictwo m.in. w badaniach biegłości,
- prawidłowy nadzór i w odpowiedni sposób przechowywanie wszystkich dokumentów, zapisów i obiektów badań,
- monitorowanie i zastosowanie właściwych wymagań prawnych i wymagań naszych klientów,
- zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności wykonywanych badań oraz spójnego działania Laboratorium,
- wykrywanie i korygowanie słabych elementów Systemu Zarządzania Laboratorium oraz podejmowanie ewentualnych działań doskonalących,
- ciągłe doskonalenie systemu zarzadzania, w tym rozpatrywanie ryzyka i szans związanych z prowadzoną działalnością laboratoryjną.

PGK Kompetentny, działający bezstronnie personel Laboratorium zna i rozumie treść niniejszej polityki, ma dostęp do dokumentów opisujących system zarządzania i w sposób świadomy realizuje wszystkie zawarte w nich postanowienia.

PGK Zarząd PGK Sp. z o.o. w Lubartowie zobowiązuje się do zachowywania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, do zapewnienia właściwych procesów komunikacyjnych, do zapewnienia środków niezbędnych do wdrożenia polityki jakości Laboratorium PGK Sp. z o.o. w Lubartowie oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Laboratorium.

Kierownik Laboratorium          

mgr inż. Izabela Dąbrowska – Strojek   

Prezes Zarządu

inż. Zygmunt Osiak

 

Kierownik Laboratorium
Izabela Dąbrowska-Strojek tel/fax. 81 854 34 75 wew. 37

Laborant Renata Twardowska tel. 81 854 34 75 wew. 36

Laborant Jolanta Siłuch tel. 81 854 34 75 wew. 36

USŁUGI PGK - PLAKAT