• Kanalizacja

PGK Sp. z o.o. w Lubartowie jest spółką miejską powołaną w celu wykonywania zadań własnych gminy takich jak zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, utrzymanie czystości i porządku w mieście, zarządzanie zasobem mieszkaniowym, administrowanie cmentarzem komunalnym oraz odbiorem nieczystości stałych. Jednakże dominująca działalnością Spółki jest zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Ponad 4 lata temu podjęto się ogromnego wyzwania, jakim jest modernizacja ponad dwudziestoletniej oczyszczalni ścieków.

20 września 2018 r., w obecności Wojewody i Marszałka Województwa Lubelskiego odbyło się otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Lubartowie. Projekt o wartości 52 000 000 złotych jest największą inwestycją w historii miasta.

Projekt rozbudowy i przebudowy-modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubartowie obejmował kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej, osadowej i energetycznej. Celem inwestycji była poprawa jakości ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni, uporządkowanie gospodarki ściekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej technologii oczyszczania,  zminimalizowanie objętości i masy osadów przy jednoczesnym uzyskaniu efektu energetycznego,   zmniejszenie zużycia wody pitnej na cele technologiczne, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni, automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Dzięki zmodernizowaniu oczyszczalni ścieków powstający osad jest wykorzystywany do produkcji biogazu, co pozwala obniżyć koszty eksploatacji oczyszczalni.

Kierownik DWK Jacek Kruk tel. 81 855 25 20 wew. 34 

Z-ca kierownika DWK Andrzej Pawluk tel. 81 855 27 17

Mistrz oczyszczalni Krzysztof Zdunek tel. 81 855 27 17

Specjalista ds. technicznych Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33

USŁUGI PGK - PLAKAT