• Usługi asenizacyjne

PGK Sp. z o.o.  oferuje usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych (np.: szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków) i transportu nieczystości ciekłych.
Usługi te są realizowane na podstawie pisemnej umowy, którą można zawrzeć w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Parkowej 6.

Odebrane od Klienta nieczystości ciekłe zrzucane są do stacji zlewnej na terenie Oczyszczalni ścieków przy ul. Bolesława Mucharskiego 46.

Schemat stacji zlewnej

Stacja zlewna

Kierownik DUK Patrycja Ciesielska tel. 81 854 15 03

Z-ca kierownika DWK Andrzej Pawluk tel. 81 855 27 17

Mistrz oczyszczalni Krzysztof Zdunek tel. 81 855 27 17

Dyspozytor Michał Kołodyński tel. 81 855 29 79 wew.20 Zlecenie Usługi

USŁUGI PGK - PLAKAT