• Laboratorium

Laboratorium PGK Sp. z o.o. w Lubartowie mieści się w budynku Ujęcia Wody przy ul. Nowodworskiej 11. Od stycznia 2012 r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. PGK LUBARTÓW

Laboratorium świadczy usługi badań fizyko-chemicznych ścieków oraz badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody.

Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć Sys­tem Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz otrzymać certyfikat akre­dytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium PGK Lubartów Spółka z o.o. podjęło prace związane z uzyskaniem akredytacji na wykonywane badania. Decyzja o podjęciu tych działań wynikała z wymagań stawianych laboratoriom wodno-ściekowym na tle nowych regulacji prawnych oraz wymagań jakościowych. Prace rozpoczęły się od szkoleń personelu, powołania zespołu ds. akredytacji i przygotowania dokumentacji systemu jakości, to jest Księgi Jakości i procedur systemowych opisujących funkcjonujący system jakości. W ramach wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium została opracowana i zatwierdzona Polityka Jakości Laboratorium oraz Deklaracja Kierownika Laboratorium. Funkcjonowanie zgodnie z założoną w Księdze Jakości polityką ułatwia, systematyzuje i porządkuje pracę w laboratorium. Laboratorium PKG Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, co ma ułatwić uniknięcie błędów oraz zagwarantować, że nie będą one powielane.
Laboratorium dba o własną wiarygodność, mając poczucie odpowiedzialności za poziom wykonywanych prac, spełnia wymagania klientów oraz przyczynia się do budowania wizerunku PGK Sp. z o.o. w Lubartowie. Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków głównie na potrzeby własne, ale i na zlecenia z zewnątrz. Badania prowadzone są tak, aby zagwarantować odbiorcom wysoką jakość, poufność i terminowość wykonywanych badań. Najważniejszym wskaźnikiem oceny naszej pracy jest: jakość wody i odprowadzanych ścieków. Podstawą jest kompetentny personel, posiadający umiejętności korzystania ze sprzętu laboratoryjnego i prowadzący badania odpowiednimi metodami. To również odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie. Współpracujemy również z innymi laboratoriami, wymieniając doświadczenia zawodowe. Uczestniczymy w badaniach porównawczych.

Laboratorium badania wody

Laboratorium wykonując badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne prowadzi:

    kontrolę jakości ujmowanej wody
    kontrolę procesu technologicznego na stacji uzdatniania wody
    kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta
    kontrolę jakości wody na końcówkach sieci wodociągowej

Prowadzone badania pozwalają ocenić czy woda podawana do sieci spełnia wymagania fizykochemiczne określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417 z póź. zm.). Szczegółowe dane dotyczące wody podawanej do sieci zamieszczone są w komunikacie o jakości wody.


Laboratorium badania ścieków


W związku z wymaganiami stawianymi oczyszczalniom ścieków pod względem jakości odprowadzanych ścieków, Laboratorium PGK Sp. z o.o wykonując badania fizyko-chemiczne prowadzi:

    kontrolę jakości ścieku surowego i oczyszczonego,
    kontrolę jakości odbiornika ścieków oczyszczonych – kanału.

laboratorium

Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach do odbiornika zgodnie z załącznikiem nr 1, Rozporządzeniem Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych Leśnictwa oraz zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym nie mogą przekraczać:

BTZ5 90% minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń
ChTZ 75% minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń
Zawiesina ogólna 90% minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń
Azot ogólny 70% minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń
Fosfor ogólny 80% minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń


Temperatura odprowadzanych ścieków nie może przekroczyć 35oC, a odczyn pH powinien zawierać się w zakresie 6,5-9,0. ścieki wprowadzone do odbiornika nie mogą powodować w nim: zmian naturalnej barwy, mętności i zapachu; formowaniu się piany i osadów; zmian w naturalnej biocenozie charakterystycznej dla wód odbiornika zawierać odpadków stałych i ciał pływających.

Do obowiązków Laboratorium należy także kontrola zakładów wprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej oraz ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

Kierownik Laboratorium
Izabela Dąbrowska-Strojek tel/fax. 81 854 34 75 wew. 37

Laborant Renata Twardowska tel. 81 854 34 75 wew. 36

Laborant Jolanta Siłuch tel. 81 854 34 75 wew. 36