• Laboratorium

Laboratorium PGK Sp. z o.o. w Lubartowie mieści się w budynku Ujęcia Wody przy ul. Nowodworskiej 11. Od stycznia 2012 r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. PGK LUBARTÓW

Laboratorium świadczy usługi badań fizyko-chemicznych ścieków oraz badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody.

Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć Sys­tem Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz otrzymać certyfikat akre­dytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium PGK Lubartów Spółka z o.o. podjęło prace związane z uzyskaniem akredytacji na wykonywane badania. Decyzja o podjęciu tych działań wynikała z wymagań stawianych laboratoriom wodno-ściekowym na tle nowych regulacji prawnych oraz wymagań jakościowych. Prace rozpoczęły się od szkoleń personelu, powołania zespołu ds. akredytacji i przygotowania dokumentacji systemu jakości, to jest Księgi Jakości i procedur systemowych opisujących funkcjonujący system jakości. W ramach wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium została opracowana i zatwierdzona Polityka Jakości Laboratorium oraz Deklaracja Kierownika Laboratorium. Funkcjonowanie zgodnie z założoną w Księdze Jakości polityką ułatwia, systematyzuje i porządkuje pracę w laboratorium. Laboratorium PKG Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, co ma ułatwić uniknięcie błędów oraz zagwarantować, że nie będą one powielane.
Laboratorium dba o własną wiarygodność, mając poczucie odpowiedzialności za poziom wykonywanych prac, spełnia wymagania klientów oraz przyczynia się do budowania wizerunku PGK Sp. z o.o. w Lubartowie. Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków głównie na potrzeby własne, ale i na zlecenia z zewnątrz. Badania prowadzone są tak, aby zagwarantować odbiorcom wysoką jakość, poufność i terminowość wykonywanych badań. Najważniejszym wskaźnikiem oceny naszej pracy jest: jakość wody i odprowadzanych ścieków. Podstawą jest kompetentny personel, posiadający umiejętności korzystania ze sprzętu laboratoryjnego i prowadzący badania odpowiednimi metodami. To również odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie. Współpracujemy również z innymi laboratoriami, wymieniając doświadczenia zawodowe. Uczestniczymy w badaniach porównawczych.

Laboratorium badania wody

Laboratorium wykonując badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne prowadzi:

    kontrolę jakości ujmowanej wody
    kontrolę procesu technologicznego na stacji uzdatniania wody
    kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta
    kontrolę jakości wody na końcówkach sieci wodociągowej

Prowadzone badania pozwalają ocenić czy woda podawana do sieci spełnia wymagania fizykochemiczne określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417 z póź. zm.). Szczegółowe dane dotyczące wody podawanej do sieci zamieszczone są w komunikacie o jakości wody.


Laboratorium badania ścieków


W związku z wymaganiami stawianymi oczyszczalniom ścieków pod względem jakości odprowadzanych ścieków, Laboratorium PGK Sp. z o.o wykonując badania fizyko-chemiczne prowadzi:

    kontrolę jakości ścieku surowego i oczyszczonego,
    kontrolę jakości odbiornika ścieków oczyszczonych – kanału.

laboratorium

Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach do odbiornika zgodnie z załącznikiem nr 1, Rozporządzeniem Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych Leśnictwa oraz zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym nie mogą przekraczać:

BTZ5 90% minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń
ChTZ 75% minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń
Zawiesina ogólna 90% minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń
Azot ogólny 70% minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń
Fosfor ogólny 80% minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń


Temperatura odprowadzanych ścieków nie może przekroczyć 35oC, a odczyn pH powinien zawierać się w zakresie 6,5-9,0. ścieki wprowadzone do odbiornika nie mogą powodować w nim: zmian naturalnej barwy, mętności i zapachu; formowaniu się piany i osadów; zmian w naturalnej biocenozie charakterystycznej dla wód odbiornika zawierać odpadków stałych i ciał pływających.

Do obowiązków Laboratorium należy także kontrola zakładów wprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej oraz ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

Kierownik Laboratorium
Izabela Dąbrowska-Strojek tel/fax. 81 854 34 75 wew. 37

Laborant Renata Twardowska tel. 81 854 34 75 wew. 36

Laborant Jolanta Siłuch tel. 81 854 34 75 wew. 36

Laborant Edwin Myka tel. 81 854 34 75 wew. 36

USŁUGI PGK - PLAKAT