Instrukcja prawidłowego montażu wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i zasady rozliczania zużytej wody i odprowadzonych ścieków w przypadku wykorzystana wody do podlewania.

Bezpowrotne zużycie wody jest to wykorzystanie pobranej wody m.in. do podlewania ogrodu, trawnika bez powstawania ścieków. Ilość odprowadzanych z nieruchomości ścieków jest określana na podstawie ilości zużytej wody. Aby  pomniejszyć ilość odprowadzanych ścieków trzeba udokumentować ilość wody zużywanej bezpowrotnie. W tym celu należy wykonać instalację do podlewania z oddzielnym licznikiem wody (podlicznikiem).

ZASADY MONTAŻU WODOMIERZA JAKO PODLICZNIKA  WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ:

 • Wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony za wodomierzem głównym na instalacji przeznaczonej do podlewania   w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny, w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu lub w przypadku zainstalowania wodomierza głównego w studni wodomierzowej istnieje możliwość montażu podlicznika w tejże studni.
 • Wodomierz – podlicznik musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy wynosi 5 lat).
 • Wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza.
 • Wodomierz – podlicznik należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza.
 • Dostęp do wodomierza – podlicznika powinien być bezpieczny i umożliwiać swobodne odczytywanie jego stanu.
 • Woda pobierana za podlicznikiem może być wykorzystana tylko jako woda bezpowrotnie zużyta (nie może być odprowadzana do kanalizacji).
 • Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania.
 • Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą  i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt.
 • Wykonanie instalacji i zamontowanie podlicznika należy zgłosić do Działu Obsługi Klienta tel. 81 855 23 87 pokój nr 2 w budynku biurowym przy ul. Parkowa 6.
 • W ustalonym terminie pracownicy PGK Sp. z o.o. zweryfikują poprawność wykonania instalacji i w przypadku braku zastrzeżeń,  zaplombują elementy złączne (śrubunki).


WAŻNE!

W przypadku gdy podlicznik ma być zamontowany w studni lub wodomierz główny odczytywany jest drogą  radiową, podlicznik musi być przystosowany do zamontowania odpowiedniej nakładki radiowej. Jeśli Odbiorca posiada inne podwodomierze one także muszą spełniać ten warunek. Nakładkę radiową nieodpłatnie zapewnia Spółka. Jeżeli konieczne jest dostosowanie podwodomierza do odczytu radiowego, oferujemy  usługę montażu tego podwodomierza według cennika zawartego na stronie Taryfy i cenniki-  Dodatkowe usługi wod-kan

Powyższa zasada obowiązuje także, gdy PGK Sp. z o.o. wymienia główny wodomierz na przystosowany do odczytu droga radiową.


ZASADY ROZLICZANIA WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ:

 • odczyty wskazań wodomierza głównego i podlicznika wykonywane będą przez pracownika PGK Sp. z o.o. w Lubartowie,
 • rozliczenie za odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie wskazania wodomierza głównego pomniejszonego o wskazanie podlicznika (ilość wody zużytej bezpowrotnie),
 • rozliczenie za zużycie wody nastąpi na podstawie wskazania wodomierza głównego,
 • za rozliczanie podlicznika zostanie doliczona opłata abonamentowa zgodnie z obowiązującą taryfą opłat.

Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika na instalacji do podlewania zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących bezpowrotnego zużywania wody, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz przeanalizowanie możliwych do uzyskania korzyści w najbliższych latach przy uwzględnieniu dodatkowej opłaty abonamentowej.

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Specjalista Anna Werduch tel. 81 855 20 96 w. 47

Referent Paulina Adamczuk tel. 81 855 20 96 wew. 56

USŁUGI PGK - PLAKAT