Schemat stacji zlewnej

Stacja zlewna

 1. kontener
 2. panel identyfikacji (czytnik transponderowy, drukarka)
 3. wlot ścieków
 4. zasuwa pneumatyczna
 5. przepływomierz
 6. moduł pomiarowy
 7. rura wylotowa
 8. panel sterowania
 9. waz giętki ze złączem typu strażackiego

 

Opis i zasada działania stacji

Stacja mierzy i kontroluje parametry fizyko-chemiczne (pH) oraz ilość dostarczonych ścieków. Istnieje możliwość zabezpieczenia przed przekroczeniami miesięcznego kontyngentu ilości oraz założonych parametrów (zgodnych z przyjętymi normami oczyszczalni ścieków lub eksploatatora).

Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego do układu odbioru ścieków za pomocą złącza typu „strażackie”. Przewoźnik wyposażony w identyfikatory transponderowe dokonuje swojej identyfikacji, po czym następuje otwarcie zasuwy wlotowej i wlot ścieków bezpośrednio do kolektora zlewczego. Ścieki przepływają przez czujnik przepływomierza i moduł pomiarowy. Dla modułu wyposażonego w sondę pomiarową odbywa się pomiar odczynu pH. Kontakt czujników pomiarowych ze ściekami odbywa się w kapsule osłoniętej osłoną metalową, ażurową, która zabezpiecza sondę przed uszkodzeniem i zamuleniem. W przypadku gdy parametry mierzonego ścieku nie mieszczą się we właściwych przedziałach wartości zasuwa zostaje automatycznie zamknięta a odbiór ścieków przerwany.

Ilość oddanych ścieków zostaje zliczona przez przepływomierz elektromagnetyczny oraz komputer stacji.

Stacja ma wbudowany układ poboru próbek typu UAP. Układ UAP umożliwia automatyczne pobranie próbki oddawanych ścieków do badań laboratoryjnych. Próbkę można pobrać również ręcznie w układzie UAP.

Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy (zaniku przepływu ścieków), zostaje automatycznie zamknięta zasuwa, natomiast otwiera się zawór w kolektorze płuczącym, następuje przepłukanie układu wodą i tym samym przygotowanie do następnego odbioru ścieków.

Praca całego układu zlewczego ścieków zarządza panel sterujący wyposażony w sterownik przemysłowy, komputer, drukarkę i czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców. Po każdym odbiorze ścieków można wydrukować raport dostawy zawierający:

 1. Nr dostawcy.
 2. Datę i godzinę.
 3. Ilość dostarczonych ścieków w danym dniu ogółem.
 4. Ilość obecnie dostarczonych ścieków.
 5. Wartość pH.
 6. Nr pobranej próbki.
 7. Kontyngentu ustalonej ilości ścieków dla danego klienta.
 8. Źródło skąd pochodzą ścieki.

Komputer stacji zlewnej rejestruje w bazie danych dane o dostawcach nazwy klientów, dane przewoźników, ilość oddanych ścieków oraz ich parametry pH.

 

Kierownik DWK Jacek Kruk tel. 81 855 25 20 wew. 34 

Z-ca kierownika DWK Andrzej Pawluk tel. 81 855 27 17

Mistrz oczyszczalni Krzysztof Zdunek tel. 81 855 27 17

USŁUGI PGK - PLAKAT