Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  informuje, że  na podstawie art.24f  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz.1152) od 1 grudnia 2023 roku obowiązuje nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

L.p. Zaopatrzenie w wodę j.m. Cena [zł]
1. Dla gospodarstw domowych m3 netto: 3,56
brutto: 3,84
2. Dla pozostałych odbiorców m3 netto: 3,76
brutto: 4,06
3. Opłata abonamentowa woda zł/odb./okres rozliczeniowy netto: 4,20
brutto: 4,54

 

L.p. Odprowadzanie ścieków j.m. Cena [zł]
1. Ścieki od gospodarstw domowych m3 netto: 9,16
brutto: 9,89
2. Ścieki od pozostałych odbiorców m3 netto: 9,16
brutto: 9,89
3. Opłata abonamentowa ścieki zł/odb./okres rozliczeniowy netto: 5,67
brutto: 6,12

 

L.p. Opis j.m. Cena netto Cena brutto
1. Nieczystości płynne m3 - Lubartów m3 23,59 25,48
2. Nieczystości płynne m3 - teren m3 25,95 28,03
3. Odbiór n.płynnych z szamb o poj. do 2 m3 - Lubartów kurs 50,00 54,00
4. Odbiór n.płynnych z szamb o poj. do 2 m3 - teren kurs 60,00 64,80
5. Praca zamiatarki godz. 291,00 314,28
6. Wywóz i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w big bagu szt. 135,00 145,80
7. Podstawienie kontenera, odbiór i zagospodarowanie odpadów poremontowych: gruz szt. 600,00 648,00
8. Opróżnianie osadnika i unieszkodliwianie osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków m3 95,00 102,60
9. Odbiór i zagospodarowanie popiołu m3 325,00 351,00

 

L.p. Nazwa j.m. Cena netto Cena brutto
1. 1 MTG praca koparko - ładowarki CASE MTG 133,00 163,59
2. 1 MTG praca koparko-ładowarki Mini CASE MTG 82,00 100,86
3. Odcięcie i wznowienie dostaw wody do budynku wstrzymanej z winy odbiorcy szt. 222,00 273,06
4. 1 - km jazdy samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji zł/km 20,10 24,72
5. 1 - godz. pracy samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji zł/h 206,00 253,38
6. Za każde rozpoczęte pół godziny pracy samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji 103,00 126,69
7. Nieuzasadnione wezwanie samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji szt. 387,20 476,26
8. Czyszczenie przyłacza i wpustu deszczowego samochodem  specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji zł/h 154,50 190,04
9. Czyszczenie wpustu deszczowego samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji zł/h 103,00 126,69
10. Czyszczenie przykanalika do wpustu deszczowego samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji zł/h 51,50 63,35
11. Nieuzasadnione wezwanie samochodu technicznego szt. 153,00 188,19
12. Montaż dodatkowego licznika DN 20 dostosowanego do zdalnego odczytu szt. 277,00 340,71
13. Montaż dodatkowego licznika DN 15 dostosowanego do zdalnego odczytu szt. 227,00 279,21
14. Pomiar wydajności i ciśnienia hydrant p.poż. (pierwszego) 142,90 175,77
15. Pomiar wydajności i ciśnienia hydrant p.poż (kolejnego) 53,10 65,31
16. Wyłączenie z ruchu odcinka sieci wodociągowej celem wykonania włączenia wypompowania wody - praca samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji szt. 110,50 135,92
17. Wyłączenie z ruchu sieci wodociągowej w celu wykonania włączenia szt. 939,90 1 156,08
18. Interwencja brygady za 1 godzinę pracy h 231,40 284,62
19. Interwencja brygady za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pracy h 141,70 174,29
20. Lokalizacja uzbrojenia z dojazdem szt. 160,60 197,54
21. Lokalizacja uzbrojenia, każdego następnego elementu szt. 35,40 43,54
22. Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej szt. 280,30 344,77
23. Zamknięcie i otwarcie zasuwy domowej na czas przeróbki podejścia pod wodomierz szt. 231,40 284,62
24. Pobór wody z hydrantu za 1 pkt poboru szt. 231,40 284,62
25. Ręczne czyszczenie studni kanalizacyjnej (pół godziny) h 149,50 183,89
26. Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 48 godzinach szt. 294,50 362,24
27. Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 72 godzinach szt. 365,30 449,32
28. Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 96 godzinach szt. 436,20 536,53
29. Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 120 godzinach szt. 507,00 623,61
30. Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 144 godzinach szt. 577,90 710,82
31. Sprawdzenie nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej - zadymianie szt. 247,30 304,18
32. Wymiana uszkodzonego wodomierza radiowego z winy odbiorcy *)
32.1. Wodomierz radiowy DN 15 szt. 591,00 726,93
32.2. Wodomierz radiowy DN 20 szt. 655,00 805,65
32.3. Wodomierz radiowy DN 25 szt. 1409,00 1733,07
33. Wymiana uszkodzonego wodomierza skrzydełkowego z winy odbiorcy **)
33.1. Wodomierz skrzydełkowy DN 15 szt. 209,00 257,07
33.2. Wodomierz skrzydełkowy DN 20 szt. 230,00 282,90
33.3 Wodomierz skrzydełkowy DN 25 szt. 459,00 564,57
34. Wymiana wodomierza lokalowego (bez materiałów) szt. 125,20 154,00
         
*) wymiana wodomierzy radiowych z winy odbiorcy powyżej średnicy DN 25 według kalkulacji indywidualnej.
**) wymiana wodomierzy skrzydełkowych z winy odbiorcy powyżej średnicy DN 25 według kalkulacji indywidualnej.

Pobierz aktualną taryfę 2023-2025

Pobierz aktualną taryfę 2023-2025

W sprawach cen na pozostałe usługi komunalne prosimy kontaktować się z Działem Usług Komunalnych tel. 81-855-29-79 ul. Bolesława Mucharskiego 46.

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Specjalista Anna Werduch tel. 81 855 20 96 w. 47

Referent Paulina Adamczuk tel. 81 855 20 96 wew. 56

USŁUGI PGK - PLAKAT