Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. działając jako zarządca zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Lubartów uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2014 r. wprowadza możliwość odpracowywania zaległości czynszowych.

Podstawa prawna:

  1. Art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  2. Zarządzenie Nr VI/365/13 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zasad zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Lubartów.

Możliwość odpracowywania zadłużenia nie jest alternatywą płacenia czynszu lecz ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych mającym zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości czynszowych prosimy o zgłaszanie się w siedzibie PGK Sp. z o.o. przy ul. Parkowej 6 w Lubartowie pok. nr 3b.

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Od 24 listopada 2020 r. najemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o odpracowanie zadłużenia na podstawie Zarządzenia Burmistrza NR VIII/534/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku - w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za użytkowanie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów, w formie świadczenia rzeczowego.


O odpracowanie zadłużenia mogą ubiegać się dłużnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego dłużnika nie przekracza 100% najniższej emerytury,

2) okres zadłużenia jest dłuższy niż 3 miesiące,

3) regulują na bieżąco należności związane z użytkowanym lokalem mieszkalnym od dnia zawarcia umowy o odpracowanie długów.

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Z-ca Kierownika DOK Przemysław Iwanek tel. 81 855 20 96 wew. 46

USŁUGI PGK - PLAKAT