Flaga Unia Europejska

Projekty unijne

RPO WL 2014-2020

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,98 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie: 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich w związku z dofinasowaniem projektu na podstawie umowy z dnia nr: RPLU.04.02.00-06- 0534/20-00

POIS 2014-2020

Rozbudowa i przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

USŁUGI PGK - PLAKAT