Mieszkańcy miasta Lubartowa korzystają z sieci kanalizacyjnej rozdzielczej co oznacza, że ścieki sanitarne powstałe w wyniku przemian metabolicznych człowieka i jego działalności (w tym działalności przemysłowej) odprowadzane są i oczyszczane oddzielnie od ścieków opadowych (deszczowych).
Ogółem w Lubartowie eksploatowanych jest 62,36 km sieci kanalizacyjnej. PGK LUBARTÓW
Sieć kanalizacyjną stanowią przede wszystkim rury o średnicy powyżej Ø 200 mm wykonane z różnych materiałów (betonu, kamionki czy PCV). Maksymalna średnica eksploatowanego kanału sanitarnego wynosi 1000 mm.
Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz potrzebę odprowadzania ścieków sanitarnych w zbiorowym systemie kanalizacyjnym, potrzebne było wybudowanie przepompowni ścieków. Dział Wodociągów i kanalizacji eksploatuje 4 przepompownie ścieków zlokalizowanych przy ul. Leśnej, Alejach Zwycięstwa, Gazowej i Wierzbowej.
Sieć kanalizacji sanitarnej jest systematycznie czyszczona przez służby techniczne tutejszego Przedsiębiorstwa. Usuwany jest z niej osadzający się piach, osady oraz złogi tłuszczu utrudniające grawitacyjny spływ ścieków w kierunku oczyszczalni. Dział Wodociągów i Kanalizacji przy użyciu specjalistycznego sprzętu, każdego roku dokonuje czyszczenia części sieci.

Podział sieci kanalizacyjnej ze względu na rodzaj materiału użytego do jej budowy przedstawia się następująco:
beton 1 %
kamionka 63 %
PCV 34 %
inne 2 %

Kierownik DWK Jacek Kruk tel. 81 855 25 20 wew. 34 

Specjalista ds. technicznych Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33

USŁUGI PGK - PLAKAT