Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia nr 6/2017
Prezesa Zarządu PGK Spółki z o.o.
z dnia 1 czerwca 2017 r.

REGULAMIN
ROZLICZEŃ KOSZTÓW CIEPŁA DLA LOKALI MIESZKALNYCH
TWORZĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIASTO LUBARTÓW


I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami lokalowymi w zakresie indywidualnego rozli­czania rzeczywistych kosztów ogrzewania, ustalania opłat i przedpłat dla wszystkich lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Lubartów, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. z siedzibą w Lubartowie, zwane dalej zarządcą.

§ 2

Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest ustawa z dnia 10.04.1997 – Prawo Energetyczne (tek­st jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 220) wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 3

 1. Rozliczeń kosztów ogrzewania należy dokonywać oddzielnie dla każdego z budynków.

 2. Przez użytkownika lokalu rozumie się najemcę lokalu lub osobę zajmującą lokal na podstawie innego tytułu prawnego bądź bez tytułu prawnego.

 3. Przez powierzchnię grzewczą lokalu uwzględnianą do rozliczenia kosztów ciepła, rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Rozumie się przez to pomieszczenia, wchodzące w skład lokalu np. przedpokój, łazienka, szafy wbudowane itp. Nie wlicza się do tej powierzchni piwnic użytkowników lokali i pomieszczeń wspólnych np. klatek schodowych, wózkowni, rowerowni, suszarni. Powierzchnia grzewcza budynku odpowiada sumie powierzchni użytkowych lokali według umów najmu lokali komunalnych.

 4. Ciepło do ogrzewania budynku może być rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni albo z zastosowaniem podzielników kosztów.

 5. O zmianie metody rozliczeń decyduje zarządca budynku.

 6. Koszty ciepła do ogrzewania budynku to suma opłat wniesionych przez zarządcę na postawie fak­tur wystawionych przez dostawcę ciepła do budynku lub za zakup opału.

 7. Miesięczne opłaty zaliczkowe – opłaty wnoszone przez użytkowników lokali gwarantujące uzy­skanie środków na pokrycie kosztów ciepła oraz kosztów rozliczeń, ustalane są przez zarządcę w oparciu o planowane ceny jednostkowe ciepła (zł/m2) i powierzchnię użytkową lokalu.

 8. Przyjmuje się roczny okres rozliczeń ciepła: od 1 lipca danego roku kalendarzowego do 30 czerwca roku następnego.

II. Zasady rozliczania kosztów ciepła w budynkach komunalnych bez stosowania podzielników kosztów

§ 4

 1. Rozliczenia proporcjonalnie do powierzchni użytkowej zobowiązany jest dokonać nieodpłatnie zarządca w terminie 1 miesiąca od zakończenia okresu rozli­czeniowego.

 2. Podstawą ustalania wyniku rozliczenia jest koszt ciepła dla 1 m2 powierzchni użytkowej uzyskany przez podzielenie kosztów ogrzewania budynku przez powierzchnię grzewczą do rozliczeń.

 3. Koszt ogrzewania danego lokalu w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn kosztu ciepła dla 1 m2 i powierzchni użytkowej lokalu.

 4. Wynikiem rozliczeń kosztów ciepła dla danego lokalu w okresie rozliczeniowym jest różnica między sumą wpłaconych zaliczek a kosztem ogrzewania lokalu wyliczonym zgodnie z ust. 3.

III. System rozliczania kosztów ciepła w budynkach komunalnych w oparciu o indywidualne podzielniki kosztów ogrzewania

§ 5

Rozliczeń kosztów ciepła za pomocą podzielników kosztów ogrzewania dokonuje specjalistyczna firma rozliczaj­ąca na podstawie umowy zawartej z zarządcą.

§ 6

 1. Zastosowane podzielniki kosztów są przystosowane do zdalnego odczytu zgromadzonych w nich danych, służących następnie do podziału kosztów ciepła przypadających na poszczególnych użytkowników. Coroczny odczyt podzielników odbywa się z wykorzystaniem specjalnego urządzenia odczytowego.

 2. Podzielniki kosztów są montowane na grzejnikach przez firmę rozliczającą zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach.

 3. Podzielnik jest elektronicznie zabezpieczony i chroniony, co powoduje, że jakakolwiek próba niedozwolonej ingerencji z zewnątrz jest sygnalizowana i zostaje również zapamiętana.

§ 7

Podzielniki kosztów zamontowane na grzejnikach powinny być chronione przed uszkodzeniem. Stwierdzenie uszkodzenia podzielnika na grzejniku przez użytkownika podlegać będzie sankcjom określonym w dalszej części Regulaminu.

§ 8

 1. Dzień zaprogramowanego odczytu ustala się na 30 czerwca każdego roku. Ewentualna zmiana daty odczytu wiąże się z poniesieniem dodatkowego kosztu przeprogramowania podzielników po uzgodnieniu z firmą rozliczającą.

 2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do grzejników na żądanie pracowników firmy rozliczeniowej w celu sprawdzenia prawidłowości zamontowania podzielnika i jego stanu technicznego.

§ 9

 1. Rodzaje uszkodzeń podzielników kosztów:
  • –plomby i mocowania podzielników,
  • –zakłócenie komunikacji między podzielnikiem a koncentratorem lub urządzeniem odczytowym,
  • –jakakolwiek ingerencja w przyrządy lub inne działania podjęte w celu zafałszowania ich pomiarów lub wskazań
  • –inne próby manipulacyjne.
 2. W przypadku uszkodzenia podzielnika kosztów przez użytkownika lokalu jest on zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym zarządcy nieruchomości wspólnej, a ten firmy rozliczającej. Fakt ten z określeniem rodzaju uszkodzenia zostanie odnotowany w protokole. Po zgłoszeniu tego faktu użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztem wymiany podzielnika, w którym zawarta jest wartość podzielnika według cen z daty ustalenia w/w kosztów, a rozliczenie będzie przeprowadzone zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 11

§ 10

 1. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania wykonane zostanie przez firmę rozliczającą na podstawie:
  • – zużycia energii cieplnej na cele ogrzewania (GJ) w jednostkach rozliczeniowych wg prowadzonych odczytów licznika ciepła (ciepłomierza)w budynku,
  • – kosztów rozliczenia ciepła,
  • – zaliczek wpłaconych przez użytkowników lokali na cele ogrzewania w okresie rozliczeniowym,
  • – wyniku odczytów podzielników kosztów.
 2. Koszty ciepła dzieli się na dwie grupy:
  • – koszty stałe w wysokości 60% kosztów całkowitych rozliczane proporcjonalnie do powierzchni lokali,
  • – koszty zmienne w wysokości 40% podlegają rozliczaniu na podstawie wskazań podzielników kosztów.
  •  
 3. Dla każdego lokalu wartość odczytu a tym samym koszt zmienny ciepła zostaje przeliczony przez współczynnik oceny grzejnika (zgodnie z obowiązującymi normami)  uwzględniający typ i wielkość grzejnika.

 4. Dodatkowo koszt zmienny ciepła jest przeliczany przez współczynnik położenia lokalu (LAF). Wartość współczynników LAF dla poszczególnych lokali w budynkach rozliczanych według podzielników zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. Koszt całkowity ciepła dla danego lokalu stanowi sumę kosztu stałego, kosztu zmiennego i kosztów rozliczenia naliczonych przez firmę rozliczającą proporcjonalnie do liczby podzielników w lokalu.

 6. W przypadku uzgodnienia z firmą rozliczającą dodatkowym parametrem mającym wpływ na zużycie ciepła może być temperatura rejestrowana w pomieszczeniu z grzejnikiem.

 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. rozległej awarii instalacji grzewczej lub podzielników kosztów, czy nieprzekazania zarządcy we właściwym czasie wyników rozliczenia przez firmę rozliczającą zarządca może zastosować zamienny sposób rozliczania opłat na warunkach określonych w rozdziale II niniejszego regulaminu.

§ 11

 1. Za lokale nieopomiarowane uważa się lokale, w których uszkodzono w rozumieniu § 9 przynajmniej jeden podzielnik kosztów ogrzewania i nie zgłoszono tego faktu bezzwłocznie zarządcy lub podjęto jakiekolwiek inne działania uniemożliwiające indywidualne rozliczenie kosztów.

 2. Od użytkowników lokali nieopomiarowanych zarządca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym lub rozliczyć je według iloczynu średniego kosztu ciepła w okresie rozliczeniowym odniesionego do 1 m2 powierzchni rozliczeniowej w budynku i powierzchni lokalu.

 3. W przypadku wystąpienia lokali nieopomiarowanych ostateczne koszty ciepła dla tych lokali pomniejszają koszty ciepła dla budynku do rozliczeń pozostałych lokali wg § 10.

 4. W przypadku stwierdzenia niezawinionego przez użytkownika uszkodzenia podzielnika zużycie ciepła zostanie oszacowane przez firmę rozliczeniową na podstawie charakterystyki technicznej grzejnika, na którym w/w podzielnik jest zamontowany.

IV. Prawa i obowiązki Stron uczestniczących w rozliczeniu.

§ 12

 1. Dla rozliczeń według podzielników kosztów zmiana użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego nie ma wpływu na sposób dokonania rozliczenia. Rozliczenie za cały okres rozliczeniowy zawsze dotyczy użytkownika lokalu według stanu na koniec tego okresu.

 2. Przy zmianie użytkownika lokalu w przypadku stosowania rozliczenia proporcjonalnie do powierzchni użytkowej zarządca nieruchomości wspólnej dokonuje dodatkowego rozliczenia kosztów ciepła według stanu na datę zmiany.

§ 13

 1. W ciągu 7 tygodni od zakończenia okresu rozliczeniowego zarządca nieruchomości wspólnej dostarcza użytkownikom lokali rozliczenie kosztów ciepła.

 2. Zmiana miesięcznych opłat zaliczkowych może być dokonywana jeden raz w roku.

 3. Wysokość opłat zaliczkowych powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniła pokrycie ponoszonych kosztów ciepła w danym okresie rozliczeniowym oraz kosztów dokonania rozliczeń.

 4. Ustalając wysokość opłat zaliczkowych zarządca powinien uwzględniać dane dotyczące minionego okresu grzewczego, przewidywane jednostkowe zużycie energii cieplne ( GJ/m2*rok), a także aktualne ceny taryfowe stosowane przez dostawcę ciepła oraz ceny rozliczeń stosowane przez firmę rozliczającą.

§ 14

 1. Użytkownik lokalu obowiązany jest wnosić opłaty za centralne ogrzewanie w formie miesięcznych opłat zaliczkowych w wysokości wynikającej z przemnożenia powierzchni użytkowej lokalu przez cenę obowiązującą w okresie rozliczeniowym za ogrzewanie 1 m2 powierzchni lokalu wyrażonej w zł/m2 ustaloną zgodnie z § 13 ust. 4.

 2. W przypadku wystąpienia niedopłaty należy ją uregulować w terminie dwóch miesięcy od zakończenia okres rozliczeniowego, po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za opóźnienie.

 3. W przypadku wystąpienia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych opłat z tytułu użytkowania lokalu bądź w przypadku wystąpienia nadpłaty w łącznych opłatach za użytkowanie lokalu, na pisemny wniosek zwrócona użytkownikowi lokalu.

 4. Opłaty zaliczkowe winny być wnoszone wraz z pozostałymi opłatami czynszowymi w obowiązujących dla nich terminach.

 5. Reklamacje dotyczące rozliczeń ciepła mogą być wnoszone do zarządcy nieruchomości w terminie 14 dni od daty dostarczenia rozliczeń.

 6. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do rozpatrzenia wniesionych reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

V. Rozliczanie lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

§ 15

 1. W budynkach wspólnot mieszkaniowych stosuje się regulaminy poszczególnych wspólnot, a rozliczeń ciepła dokonują zarządcy tych wspólnot.

 2. Podstawowe postanowienia regulaminu rozliczeń ciepła we wspólnocie zapisywane są w umowie najmu lokalu komunalnego.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Specjalista Monika Guz tel. 81 855 20 96 wew. 46

Z-ca Kierownika DOK Przemysław Iwanek tel. 81 855 20 96 wew. 46

Specjalista Ewa Mazurek tel. 81 855 20 96 wew. 35

USŁUGI PGK - PLAKAT