Główny wykonawca zadania „Rozbudowa i przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie” Inżynieria Rzeszów S.A. rozpoczęła pierwsze prace przygotowawcze do modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubartowie. 

Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie”, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zapraszamy do oglądania.