Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL na lata 2014-2020, nr konkursu RPLU.04.02.00-1P.01-06-001/20.