W celu zawarcia lub rozwiązania umowy na wywóz nieczystości stałych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w siedzibie Spółki w Sekretariacie (pokój nr 8 na I piętrze).

Wniosek o ZAWARCIE umowy na wywóz nieczystości stałych

Wniosek o ROZWIĄZANIE umowy na wywóz nieczystości stałych

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć:

- dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością, z której będą obierane nieczystości tj. kopię aktu notarialnego, odpis z księgi wieczystej lub umowę najmu,
- NIP,
- REGON,
- KRS lub wpis do rejestru działalności gospodarczej.


Szczegółowe informacje, pomoc w wypełnieniu oraz druki wniosków można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta (pokój nr 2 na parterze).

 

 

 

 

 

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Specjalista Anna Werduch tel. 81 855 20 96 w. 47

Referent Paulina Adamczuk tel. 81 855 20 96 wew. 56

USŁUGI PGK - PLAKAT