W celu podłączenia nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Lubartów do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez PGK Sp. z o.o. należy w Sekretariacie Spółki (pokój nr 8, I piętro, ul. Parkowa 6) złożyć:

  • zlecenie na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,
  • mapę zasadniczą lub mapę do celów projektowych,
  • dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej) do wglądu.

ZLECENIE na wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci miejskiej

 

PGK Sp. z o.o. określa warunki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zlecenia (w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu).

Wnioskodawca odbiera opracowane warunki techniczne wraz z fakturą (za wydanie warunków i odbiór przyłącza/y) w Sekretariacie Spółki (pokój nr 8, I piętro, ul. Parkowa 6). Fakturę można opłacić w Kasie Spółki (ul. Parkowa 6, pokój nr 4 - parter) lub przelewem.

Po wykonaniu projektów przyłącza/y Inwestor zobowiązany jest przedłożyć je do uzgodnienia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dokumentacja projektowa uzgadniana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Dokumentację należy dostarczyć do działu DWK (Ujęcie Wody, ul. Nowodworska 11).

PGK Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego przyłącza/y. Podstawą do sporządzenia protokołu odbioru jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, którą Inwestor jest zobligowany dostarczyć. Termin odbioru należy uzgodnić z Działem Wodociągowo-Kanalizacyjnym tel. 81 855 25 20 (Ujęcie Wody, ul. Nowodworska 11).

Protokół odbioru przyłącza/y jest podstawą do zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

PGK Sp. z o.o. zapewnia wodomierz oraz jego montaż na przyłączu. Na potwierdzenie wstawienia wodomierza Inwestor otrzymuje protokół montażu. Termin montażu należy uzgodnić z z Działem Wodociągowo-Kanalizacyjnym tel. 81 855 25 20 (Ujęcie Wody, ul. Nowodworska 11)

Szczegółowe informacje na temat podłączenia nieruchomości do sieci można uzyskać w Dziale Wodociągowo-Kanalizacyjnym tel. 81 855 25 20 (ul. Nowodworska 11).

Włączenie do sieci jest nieodpłatne. PGK Lubartów

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Specjalista Anna Werduch tel. 81 855 20 96 w. 47

Referent Paulina Adamczuk tel. 81 855 20 96 wew. 56

USŁUGI PGK - PLAKAT